Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door de chatdiensten van Dating4fun en/of hieraan verbonden websites (‘Diensten’) te gebruiken gaat u met de navolgende Algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) en Privacy Verklaring akkoord. Wij verzoeken u dan ook deze Voorwaarden aandachtig te lezen.

1. Samenvatting
U moet minstens 18 jaar oud zijn om van onze Diensten gebruik te kunnen maken. Dating4fun wordt aangeboden via . Xtra Solutions CVOA ingeschreven bij de kamer van koophandel Belgie met nummer 822367582 .Diensten worden voor u aangeboden met inachtneming van de bepalingen van deze Voorwaarden. Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u en Bedrijf. Door van onze Diensten gebruik te maken hebt u deze Voorwaarden en Privacy verklaring begrepen en geaccepteerd, bevestigt u dat u minstens 18 jaar oud bent en gaat u ermee akkoord dat u zich aan deze Voorwaarden houdt.

2. Gedrag
U aanvaardt dat u de enige verantwoordelijke bent voor de inhoud van uw berichten naar en door de Diensten en voor uw interacties met andere personen. U aanvaardt geen onwettige, kwetsende of lasterlijke berichten te versturen en/of berichten welke een inbreuk zijn op de persoonlijke levenssfeer, seksueel beledigend zijn en/of een racistische ondertoon hebben, welke bedreigend, gevaarlijk, vulgair, obsceen of op eender welke andere wijze aanstootgevend zijn, van welke aard dan ook.

3. Kosten Diensten
Bedrijf brengt u kosten in rekening voor het gebruik van onze Diensten. Deze kosten worden verrekend via credits, welke aangeschaft kunnen worden via onze website. Voor ieder bericht dat u verstuurt word er 1 credit van uw saldo afgetrokken. Het ontvangen van berichten is gratis. Uw credits blijven 1 jaar geldig. Wij brengen op geen enkele wijze extra kosten in rekening via uw mobiele telefoonrekening. Alle bedragen die op onze website genoemd worden zijn inclusief BTW. Wegens de aard van de door ons aangeboden diensten geldt er geen herroepingsrecht of zichttermijn. Reeds aangeschafte credits worden niet gerestitueerd. Als u uw account verwijdert hebt dan worden eventuele credits ook niet terug betaald. 

4. Disclaimer
Diensten worden geleverd zonder garanties of voorwaarden van welke aard dan ook. Bepaalde personages, profielen en/of advertenties kunnen fictief zijn en hebben daarmee een entertainment karakter. Fysieke contacten zijn derhalve niet in alle gevallen mogelijk. Bedrijf wijst alle, in de mate dat dat door de wet is toegestaan, garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet, af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, kwaliteit van Diensten, overeenstemming met de beschrijving en geschiktheid voor een bijzonder doel. Bedrijf verzekert niet dat de Diensten ononderbroken of zonder fouten zal werken, dat storingen verholpen worden, of dat deze site of server die deze dienst verstrekt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Bedrijf verzekert niet dat de materialen of de resultaten van het gebruik van de materialen, door de server verstrekt of afkomstig van derden, correct, precies, op tijd, betrouwbaar en dergelijke zijn.

5. Beperking van aansprakelijkheid
Bedrijf kan in geen geval, in de mate dat door de wet is toegestaan, aansprakelijk gesteld worden, met inbegrip van, maar niet beperkend tot, nalatigheid, alle rechtstreekse, onrechtstreekse, onvrijwillige, speciale of volgschade die het resultaat is van het gebruik van of de onmogelijkheid om van de Diensten gebruik te maken, elke verandering aan de Diensten, onbevoegde toegang, alle gestuurde of ontvangen of niet gestuurde of ontvangen berichten, of van elk verzonden bericht waarvoor u de Dienst gebruik gemaakt heeft. U gaat ermee akkoord dat Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld kan worden voor bedreigende, kwetsende, obscene, beledigende of illegale inhoud of gedrag van een der partijen of een welke inbreuk op de rechten van anderen, met inbegrip van de auteursrechten. Wanneer u niet tevreden bent over de Diensten dan is de enige mogelijkheid die u heeft het beëindigen van het gebruik van de Diensten. U vrijwaart Bedrijf en zijn Diensten, partners en werknemers voor elke claim, klacht of schade, met inbegrip van advocatenhonoraria, ingediend door derden zijnde het resultaat of het gevolg van de inhoud die u verstuurt, evenals van uw gedrag op of resulterend uit het gebruik van de Diensten.

6. Beëindiging
Bedrijf heeft het recht om uw gebruik van de Diensten volledig of gedeeltelijk zonder voorafgaande waarschuwing te annuleren of te beëindigen, en dit voor welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkend tot, taalgebruik dat als beledigend beschouwd wordt of wanneer het gebruik van de Diensten een andere inbreuk op deze Voorwaarden en bepalingen betekent. Bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer u het gebruik van de Diensten wordt ontzegd. U doet afstand van alle rechten die u tegen Bedrijf met betrekking tot dergelijk gedrag zou kunnen hebben.  Mocht u geen gebruik meer willen maken van de diensten van Dating4fun dient u uw account zelf te verwijderen. De verwijdering van uw account kan niet ongedaan gemaakt worden.

7.Fair use

Het is niet toegestaan om van onze diensten gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou
kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van onze diensten zou kunnen aantasten. Het is voorts
niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de
eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de diensten gebruik te maken.
Verbod commercieel gebruik
Het is strikt verboden om onze diensten en/of de gegevens van gebruikers van onze diensten die via onze
website en diensten beschikbaar komen voor enig ander doel te gebruiken dan het leggen en onderhouden van
1 op 1 persoonlijk privé contact. Dit houdt onder meer in dat het strikt verboden is om onze diensten en/of
deze gegevens geheel of gedeeltelijk:
• te gebruiken voor enig commercieel doel, waaronder voor het ongevraagd toezenden van
aanbiedingen of informatie over producten, diensten of werk;
• te verzamelen en op te slaan in een eigen database; of
• te gebruiken voor her-publicatie op andere websites, online diensten, gidsen of adressenbestanden.
Bij het in strijd handelen met dit artikel wordt u direct, zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is,
een boete verschuldigd van € 1000, plus € 250 per persoon wiens gegevens u in strijd met dit verbod gebruikt.
Het claimen van deze boete laat de overige rechten van Dating4fun ter zake hiervan onverlet, waaronder
begrepen het recht nakoming van dit verbod te eisen en het recht op vergoeding van geleden schade.
Wij wijzen u er ook op dat ongeautoriseerd gebruik van de gegevens van onze gebruikers in strijd is met de wet
en mogelijk strafbaar. In voorkomende gevallen zullen wij aangifte doen.

8. Wijziging

Deze Voorwaarden zijn op elk moment te wijzigen en zijn effectief op het moment van publicatie.

9. Privacy
Bedrijf respecteert uw privacy. Bedrijf zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Privacyverklaring. U stemt in met deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft over deze Voorwaarden verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

01 januari 2014